TMMAF Kuralları

TMMAF KURALLARI

(Güncelleme Tarihi 07.01.2019)

MMA   F E D E R A S Y O N U

(Mixed Martial Arts )

Amatör MMA Müsabaka Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı; amatör MMA müsabakalarının  MMA Federasyonu ile IMMAF ve WMMAF’ın kurallarına ve talimatlarına uygun olarak yurt düzeyine yayılması, uluslararası müsabakalarda başarılar elde edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2
– Bu Talimat, MMA Federasyonu ile bağlı bulunduğu IMMAF ve WMMAF kurallarına uygun olarak yurt içi ve dışında Federasyonun izniyle düzenlenecek resmi ya da özel MMA müsabakalarına katılacak antrenör, sporcu, hakem, idareci  ve diğer görevlileri kapsar.

Tanımlar
Madde 3-
Bu Talimatta  geçen;

Federasyon                             :MMA Federasyonunu,

Başkan                                     :MMA Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu                     :MMA Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Hakem                                     :MMA Hakemini,

Antrenör                                 :MMA Antrenörünü,

İl Temsilcisi                            :MMA Federasyon İl Temsilcisini,

Sporcu                                    :Lisanslı MMA Sporcusunu,

IMMAF                                 :Internationel MMA Federasyonunu,ifade eder.

WMMAF                               :Dünya MMA Federasyonunu , ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Müsabaka Çeşitleri

Madde 4- MMA  müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki türde yapılır;

Resmi müsabakalar;. Yıllık faaliyet programında yer alan Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalardır.Özel müsabakalar; Resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalardır.

Özel müsabakalar izne tabidir. Her türlü televizyon ve basın yayın hakları federasyona aittir.  Özel müsabaka yapmak isteyen kurum, kuruluş veya kişiler Federasyondan izin almak zorundadır.İzin verilen müsabakaların sonuçları, müsabakaları düzenleyenler tarafından üç gün içerisinde posta yolu veya kargo yolu ile  Federasyona göndereceklerdir.

Müsabaka Usulleri

Madde 5- Resmi ve özel müsabakalar ferdi ve takım müsabakaları olmak üzere iki şekilde eleme veya pul sistem usulü ile ağırlık esasına göre yapılır. Her sporcu kendi sıkletindeki rakiplerle karşılaşır. Her sıklette sporcular başarı durumlarına göre 1 inci ve 3 üncülük arasında ödüllendirilir.

Müsabaka Yönetimi

Madde 6- Müsabakalarda görev yapacak kurul ve diğer görevliler şunlardır;
a) Müsabaka Tertip Kurulu; Federasyonca düzenlenen müsabakalarda; Federasyon temsilcisi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve müsabakanın yapıldığı ilin il temsilcisinden oluşur.

b) İl Tertip Kurulu; il faaliyetlerinin düzenlenmesi için illerde il temsilcisinin başkanlığında üç kişilik kurul oluşur. Ancak, il hakem kurulunun olduğu yerde il temsilcisinin başkanlığında il hakem kurulu aynı zamanda tertip kurulu görevini de üstlenir.

c)Tesis amiri, salon amiri ve yardımcılarının görevleri şunlardır;

1)Salondaki disiplini ve güvenliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
2)Salonun tertibinden, ışık ve ses yayın cihazlarını işler hale getirmek.

d)Gözlemci ve temsilcinin görevleri şunlardır;

1)Organizasyonla ilgili görüşlerini Federasyona rapor etmek,
2)Müsabakada meydana gelen olumsuzlukları giderecek girişimlerde bulunmak.

e)Antrenör ve Antrenör yardımcısı;
Her sporcunun, antrenör veya antrenör yardımcısı olabilir. Bu kişilerin antrenör belgesine sahip olmaları gerekir. Her sporcunun köşesinde bir antrenör ve bir antrenör yardımcısı bulunmalıdır.Octagon içerisine antrenörü ve antrenör yardımcısı girebilir. Müsabaka esnasında Octagon  üzerinde bulunamaz. Kendilerine ayrılan yerden oturarak müsabakayı izler. Antrenör ve yardımcısı sporcu için havlu, su ve sünger bulundurur.Antrenör, orta hakemin haricinde sporcunun zor durumda olduğuna kanaat getirirse Octagon’a havlu atarak müsabakayı bitirebilir. Antrenör tarafından atılan havlu orta hakemin görebileceği şekilde olmalıdır.
Müsabaka esnasında antrenör ve yardımcısı sporcularına sözlü müdahalede bulunamaz.Kendilerine ayrılan yerden sadece sporcularına kurallara uygun bir şekilde taktik verebilirler.Köşede yer alan antrenör ve antrenör yardımcısı kurallara uymaz ise orta hakem antrenörü ikaz eder, gerekirse müsabakadan uzaklaştırır. Müsabakadan uzaklaşan antrenör, o müsabakada görev alamaz. Ancak, diğer müsabakada görev alabilir. ikinci kez uzaklaştırılan antrenör ve yardımcısı, o turnuva boyunca görev alamaz.Antrenör, sporcuyu hazırlar. Kaskın, eldivenin, dişliğin, kaval kemiği koruyucusu, kogi ve ayak koruyucusunun sporcusuna uygun olup olmadığını kontrol eder.
Antrenörün davranışlarından dolayı sporcusuna ceza verilebileceği gibi takımı da diskalifiye edilebilir.

Raporların Verilmesi

Madde 7- MMA müsabakasında, müsabaka ile ilgili kayıtlar bir dosya halinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı tarafından derlenir. Bu dosyada;
a) Müsabakaya iştirak eden sporcu, idareci isim listesi ve kura cetveli,
b) Muayene ve tartı kağıtları,
c) Hakem görev dağılım listesi,
d) Elektronîk cihaz kullanılmadığı durumlarda hakem puan kağıtları,
e) Müsabaka raporu bulunur. Dosya, federasyonca düzenlenen müsabakalarda Merkez Hakem Kurulu Başkanı tarafından doğrudan Federasyona, iller ve diğer kuruluşlarca tertiplenen özel müsabakalarda ise, İl Hakem Kurulu Başkanı tarafından hazırlanan rapor ile birlikte yedi gün içerisinde Federasyona gönderilir.

Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar
Madde 8- Ulusal müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C vatandaşı olmak yada oturum iznine sahip olmak
b) Kategoriler dahil yaş grubuna dahil edilmiş ve MMA da mevcut ağırlıklı sıkletlerden birine erişmiş olmak,
c) O yıl için lisansı ve kimlik kartının vizesini yaptırmış olmak,
d) Müsabaka tarihinde, müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak,
e) Federasyonca düzenlenen müsabakalarda, Federasyon tarafından tespit edilecek level derecesine sahip olmak,
f) Müsabakaya giriş için belirlenen level derecesini gösterir kimlik kartını ve kimlik defterini  beyan etmek.

Tartı

Madde 9- Sporcuların tartı şekli IMMAF , WMMAF ve Federasyon’un öngördüğü kurallara tabidir. Sporcular tartıya girmeden önce doktor kontrolünden geçip kontrol kartını onaylattıktan sonra tartıya girmek için Federasyon tarafından düzenlenen kimlik defteri ve kimlik kartları ile başvuruda bulunurlar. Tartıya katılacak sporcular için tartı işlemi çıplak olarak yapılır. Sporcuların tartı hakkı tüm branşlarda iki dir. Ancak bir sporcu  kendi kilosuna erişmemişse  diskalifiye edilir.Tartı günü ve saati Federasyon tarafından belirlenir.

Kura Çekimi

Madde 10- Kuralar, doktor kontrolünden ve tartıdan sonra çekilir. Kura eşleştirmeleri Federasyon müsabakalarında Merkez Hakem Kurulu, il müsabakalarında ise; İl Hakem Kurulu ile, tartı hakemleri ve Federasyon temsilcisi tarafından, idareci ve antrenörlerin huzurunda yapılır. Dörtten fazla sporcunun bulunduğu kilolarda, ikinci turda sporcuların adedini 4, 8, 16 ve 32’ye indirmek için birinci turda tur atlamak maksadıyla kafi sayıda kura çekilir. Bütün sporcular en az bir müsabaka yaptıktan sonra, ikinci müsabakayı yapar. Birinci turda tur atlayan sporcular, ikinci turda ilk olarak müsabaka yaparlar. Tur atlayanların sayısı tek ise, son.olarak tur atlayan sporcunun ikinci turdaki rakibi, birinci turdaki ilk müsabakanın galibi olur. Tur atlayanların sayısı çift ise, tur atlayan sporcular ikinci tur atladıkları sıra ile ilk müsabakalarını yaparlar. Kura çekiminde bilgisayar programı kullanılacağı gibi, elle kura topu, rakam yazılı kağıt çekme şeklinde de olabilir.

Müsabakalara katılacak kulüpler ve katılma şartları

Madde 11- MMA  müsabakasına katılacak kulüplerin Federasyonca tescil edilmesi şarttır. İlinde MMA dalında kulübü bulunmayan sporcuların müsabakalara katılmalarına izin verilir.Şartları Federasyonca belirlenir.

 Yurt Dışından Gelecek Sporcular

Madde 12 – Türk vatandaşı olup, yurt dışında bulunan sporcular ve Türkiye’de otutma izni olan sporcular ülkemizde organize edilecek müsabakalara ve milli takım seçmelerine Federasyondan izin almak kaydıyla katılabilirler.

***Yurt dışında yapılacak müsabakalarda Türk Pasaportu olmayan sporcular milli takıma alınmazlar.Yalnız bağlı bulunan federasyonun uygun görmesi durumunda takıma alınabilirler.

İzin Almada Takip Edilecek ve Uygulanacak Esaslar

Madde 13- Özel müsabakalarda izin alma koşulları şunlardır;

 1. IMMAF , WMMAF veya bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen özel müsabakalara izin verilebilir.
 2. Dış ülkelerle yapılacak özel müsabakalara izin için; gelecek kafiledekilerin isim listesi ile birlikte müsabakadan 15 gün önce Federasyona müracaat edilir.
 3. Taraflarca yapılan anlaşmalar ile mali hususları kapsayan sözleşmelerin asılları veya noter tasdikli suretleri müsabaka tarihinden en az on beş gün önce Federasyona teslim edilir. Müsabakalar için Federasyon, gözlemci ve hakem görevlendirir. Bu taktirde görevlendirilenlerin masrafları organizatör tarafından Federasyonun belirlediği ücrete göre ödenir.
 4. Yurt içi veya yurt dışında yabancılarla yapılacak müsabakalarda; görevlendirilecek idareci, hakem ve sporcular Federasyonun onayı ile seçilir.
 5. Yabancılarla yapılacak her türlü müsabakalarda kafileye, Federasyon tarafından bir gözlemci görevlendirilir. Görevlendirilen bu kişinin tüm masrafları müsabakayı düzenleyen organizatör tarafından karşılanır.
 6. Yabancılarla yapılacak müsabakalarda, müsabakayı yapacak il, kulüp veya kuruluşun seçilen sporcuları, müsabaka davetine uymak zorundadır.Yapılacak resmi müsabakalar için seçilmiş olan sporcuların sakatlanmalarının önlenmesi için özel müsabakalara katılmalarına Federasyon izin vermeyebilir

Müsabaka Sonuçlarının Tescili

Madde 14- Resmi ve özel müsabakaların sonucu, düzenleyen mercilerce, Federasyona bildirilir. Müsabaka sonuçları, Federasyona tasdik edilmediği sürece geçerli sayılmaz.Tescil edilen müsabakalar ve sonuçları sicil defterine yazılır ve 5 yıl süre ile bu defterler saklanır, İl faaliyetleri il temsilcisince tutulacak sicil defterine, Federasyon faaliyetlerinde ise Federasyonca tutulacak sicil defterine kayıt edilir.

Usule Aykırı İtirazlar

Madde 15- Sporcuların kendi inisiyatifiyle ya da antrenörlerin kararı doğrultusunda octagon’a oturarak müsabakanın ilerleyişini engellemeleri gibi kararlara karşı usule aykırı itirazlar ya da ihtilaflar, doğrudan Merkez Hakem Kuruluna  sevk edilir. Böylesi davranışların sonucunda aynı disiplin dalında yarışan takımın tamamı yarışmadan diskalifiye edilir. İtiraz yazılı dilekçe şeklinde teslim edilir.Yukarıda bahsi geçen davranışlar söz konusu olduğunda itiraz dilekçesi sunulamaz.

Usule Uygun İtiraz

Madde 16- Bir takım verilen bir karara itiraz etmek istediğinde bu itiraz, müsabakadan sonra 15 dakika içinde yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna sunulmalıdır. Yazılı itiraz sorunu açıkça dile getirmelidir. İtiraz kamera görüntülerine bakarak  değerlendirilerek hemen sonuçlandırılır. İtirazın uygunluğuna göre maç tekrarı yapılabilir.Maç tekrarında sporculardan biri octagona çıkmaması durumunda mağlup ilan edilir.Federasyonun itiraz ücreti açıktan ödenmelidir. İtiraz yerinde bulunursa bu ücret iade edilecektir.

***İtirazlar en az iki kamera görüntüsüne (farklı açıdan) bakarak değerlendirilir.

MMA Branşları

Madde 17- MMA 4 branşta yapılır.

Bunlar;MMA Grappling, MMA  Light , MMA Full , MMA Elit branşlarıdır.

MMA GRAPPLING (Alt Minik,Minik,Yıldız,Genç,Büyük,Alt Veteran,Üst Veteran)

MMA Grappling; Grappling çok az kısıtlamayla boğma ve submission (pes ettirme) tekniklerini içeren tüm güreş türlerini uygulayan bir sanat disiplinidir. Grappling vuruş içermez.Grappling, rakip üzerinde fiziksel avantaj edinmek ve teslim olmaya zorlamak için kullanılan teknik manevralar demektir.

MMA Grappling Branşındaki Müsabaka Alanın Özellikleri

Madde 18- Minder pürüzsüz ve düz bir zemine konmalıdır.

Grappling maçları, tatemi , matta , minderde , ringde ve oktagonda yapılır. Ringde veya Octagonda ise mücadele alanı en az 6×6 metre ,en fazla 9×9 metre olmalıdır.Tatami ,mat , minder deyse 6×6 metre 8×8 metre veya 10×10 metre alanda yapılır ve tercihen en dış kısmı farklı renkte 1m lik çevre alanında olmalıdır.Tatami,mat ve minder en az 3 cm kalınlığında olmalıdır

MMA Grappling Branşında Kullanılan Kıyafet ve Koruyucu Malzemeler

Madde 19- Grappling müsabıkları mma şort,tayt (uzun-kısa) kısa kollu veya uzun kollu spor tişörtü (rashguard),  dişlik (Mecburi değildir) kullanmalıdır.

Forma vücudu sarmalı. Bayanlar göğüs koruyucu kullanmalıdır. Ayak ekipmanı yasaktır. Bilezik, kolye, küpe, yüzük, veya benzeri zarar verebilecek takılar kullanılamaz. Müsabaka koruyucu ekipmanları, federasyonun onaylı ürünleri olmak zorundadır.Müsabaka jürisi tarafından kontrol edilmelidir.

MMA Grappling  Branşındaki Yaş , Maç Süreleri ve Raundlar

Madde 20-

***Katılımcıların  durumlarına göre federasyon tarafından süre ve raund ayarlaması yapılabilir. Müsabıkın arkasında iki  Antrenör  bulunur.Müsabaka başlayınca her iki antrenör oturarak müsabakayı izler. Her sporcu ve antrenör bu kurallara uymak zorundadır.

Alt Minik – Minik  (Erkek – Kız)(Yaş +7-9/+10-12)

Elemeler : 2 round * 1.5 dk

Finaller 3 round * 1.5 dk

Aralar 1 dk

Beraberlik durumunda ekstra round 1 dk

Yıldız (Erkek – Kız) (Yaş +13-15)

Elemeler 2 round * 2 dk

Finaller 3 round * 2 dk

Aralar 1 dk

Beraberlik durumunda ekstra round 1 dk

Gençler  (Erkek – Kız) (Yaş +16-18)

Elemeler 2 round * 3 dk

Finaller 3 round 3 dk

Aralar 1 dk

Beraberlik durumunda ekstra round 3 dk

Büyükler (Bayan – Erkek) (Yaş +18-44)

Elemeler 2 round * 5 dk

Finaller 3 round * 5 dk

Aralar 1 dk

Beraberlik durumunda ekstra round 5 dk

Alt Veteran (Bayan – Erkek) (Yaş +35-44)

Elemeler 2 round * 3 dk

Finaller 3 round * 3 dk

Aralar 1,5 dk

Beraberlik durumunda ekstra round 3 dk

Üst Veteran (Bayan – Erkek) (Yaş +45-54)

Elemeler 2 round * 2 dk

Finaller 3 round * 2 dk

Aralar 1,5 dk

Beraberlik durumunda ekstra round 2 dk

MMA Grappling Branşındaki Sıkletler ve Yaş Grupları

Madde 21

Alt Minik, yaş 7 – 9 

Erkek :  kg. -20, -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, +52

Kız : kg. -20, -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, +47

Minikler,yaş 10 – 12 

Erkek :  kg.  -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, -57, +57

Kız :  kg. -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, +52

Yıldızlar,yaş 13 – 15

Erkek :  kg.  -42, – 47, –52, -57, -63,-69,+69

Kız :  kg. -42, – 46, –50, -55,-60,-65,+65

Genç, yaş 16 -18

Erkek : kg. – 47, -52, -56, -60, -65, -71, -78, -86, +86

Kız :  kg. -40, -45, -50, -55, -60, -65, -70, -75, +75

Büyükler, yaş 18 – 44

Erkek:  kg. – 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105
Bayan:  kg. -50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95

Alt Veteran, yaş 35 – 44

Erkek:     kg. – 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105

Bayan:     kg. -50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95

Üst Veteran, yaş 45 – 54

Erkek:     kg. – 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105

Bayan:     kg. -50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95

***Yukarda belirtilen yaşlarda  ve sıkletlerde günün koşulları , tasarruf tedbirleri ve katılımcıların durumlarına  göre federasyon gerek gördüğünde faaliyetlerde yaşlar ve sıkletler arasında değişiklik yapabilir.

MMA Grappling Branşındaki İzin Verilen Yasal Teknikler

Madde 22

 • Yasal teknikler

Tüm boğmalar (ellerle hava yolunu kapamak hariç)

Ayakta ve yerde,   indirmeler ve atışlar

Ayakta ve yerde boğmalar

Tüm arm bar, omuz kilitler, bilek kilitler

Ayak ve ayak bilek kilitleri (18 yaş üstü)

Kalf (baldır) kilitleri (18 yaş üstü)

MMA  Grappling Branşındaki İzin Verilmeyen Yasa Dışı Teknikler

Madde 23

 • Yasadışı teknikler

Tüm vuruşlar

Parmaklara ve ellere yapılan kilitler burkmalar

İstemli, rakibi başı üstüne atmak

İstemli sakatlamak amaçlı atışlar

Kemikleri ve el eklemlerini istemli sakatlamak

Çimdiklemek

Kafa atmak

Isırmak

Saç çekmek

Gözü, burnu, kulakları  çekmek parmak batırmak

Ağza parmak sokmak

Kilitli rakibi fırlatmak

Parmaklarla boğmak (boğazı sıkmak)

Sırttayken çeneye önkolu bastırmak

Çarmıh veya full Nelson da olduğu tarzda elleri rakibin ensesine koyarak çekmek(enseye bası boğmalarda izinlidir. Giyotin ve sırt boğma gibi)

Küçük eklemlere (parmaklara) saldırı

4 parmaktan azını tutmak

İstemli formayı veya deriyi tutmak

Kayganlaştırıcı yağ sprey krem veya izinli olmayan bandajlar sargılar kullanmak.

MMA Grappling  Branşındaki Puanlar

Madde 24

 1. Yüksek atış (göğüs seviyesi üstü)          3
 2. Atış (iki ayak yerden kesilerek)             2
 3. İndiriş                                                         1
 4. İmmobilize (gard)                                    1
 5. Yan immobilize (yan gard)                    2
 6. Mount veya Montada                              3
 7. 6-8 / 10-12 yaş grubu için her indiriş  2 sayı, her immobilize 2 sayı
 8. Her yasadışı hareket  (-) 1

Kurallara uygun puan hareketinde hakemler puan alan köşeyi işaret ederek gösterecektir.Bu esnada maç oynamaya devam edecektir.Durdurulmayacaktır.

Maç süresi sonunda en fazla puana sahip olan müsabık galip olacaktır. Ayrıca müsabıkın müsabakaya çıkmamasından dolayı rakibi galip ilan edilir.

Final müsabakalarında müsabıklardan biri  10 puan farkı sınırına ulaşırsa kazanan olarak ilan edilecektir.

MMA Grappling  Branşındaki Ceza puanları – Çıkışlar

Madde 25- Uyarılar, maç süresince bütün raundlarda yapılmalıdır

 1. Birinci     ( 1.) ihlal ya da çıkış           – Sözlü Uyarı veya 1.çıkış
 2. İkinci       ( 2.)  ihlal ya da çıkış         – Resmi Uyarı veya 2. çıkış
 3. Üçüncü    ( 3.) ihlal ya da çıkış          – Ceza puanı -1
 4. Dördüncü ( 4.) ihlal ya da çıkış         – Diskalifiye

Dışarı çıkma  veya çıkış, yalnızca tek ayakla bile olsa çizginin dışına çıkma anlamına gelir. Çizgi üstünde durma, dışarı çıkma olarak kabul edilmez. Müsabık diğer müsabık tarafından dışarı itildiyse veya bir darbe ya da tekme sonucunda çizginin dışına çıktıysa dışarı çıkma sayılmaz. Hareketin dışarı çıkma olup olmadığı her zaman yan hakem tarafından belirlenir veya bu konuda yan hakemler arasında oy çokluğu ile karar alınır. Dışarıya çıkma ile ilgili uyarılar, diğer ihlal uyarılarından ayrı  tutulacaktır. Hakem uyarı veya ceza puanı (eksi puan) verirken maç süresini gösteren saati durdurmalıdır.

MMA Grappling Branşındaki Kural İhlalleri

Madde 26

Ayrıca ;

1-Müsaade edilmeyen  teknikleri  kullanmak,

2-Müsabakayı engellemek veya müsabakadan kaçmak,

3-Hakem kararlarına itiraz etmek,

4-Sakatlanma durumunda antrenörün müsabaka alanına girmesi,

5-Antrenörün bağırarak taktik vermesi,

6-Antrenörün her kural ihlalinde hakem sporcusuna ceza puanı verecektir.

7-Sportmenliğe aykırı davranışlar, müsabaka alanını terk etmek,

8-Bir müsabık, rakibinden herhangi bir darbe almadan müsabaka alanını terk ederse (alan dışına çıkarsa) bu durum “Kasıtlı Çıkış” olarak kabul edilecek ve müsabık hakemden uyarı alacaktır. Müsabık üç kez bu şekilde dışarı çıktığında bir puan kaybedecektir. Dördüncü kez de müsabık diskalifiye edilecektir. Maç boyunca yapılan uyarılarda diskalifiye edilebileceği kendisine bildirilecektir.

9-Müsabıka yalnızca bir uyarı yapılacaktır, ardından normal cezalandırma ve diskalifiye etme prosedürü uygulanacaktır. Bununla birlikte, sportmenliğe aykırı davranış durumunda, müsabık aykırı davranışının ciddiliğine bağlı olarak ilk seferde uyarılmadan doğrudan diskalifiye edilebilecektir.

10- Müsabık skor işareti yapamaz. Müsabaka esnasında centilmenliğe aykırı yapılan her türlü davranıştan dolayı antrenöre, sporcuya,  idareciye ve takımın tamamına ceza verilecektir. Hatta diskalifiye dahi edilebecektir.

11-Müsabaka içinde veya dışında müsabakanın ahengini bozan,  hangi nedenle olursa olsun bir hakeme veya  görevliye bağırmak, vurmak, tükürmek, tutmak ya da bu hareketlerden herhangi birine teşebbüs eden antrenör, sporcu ve idareci hemen ceza kuruluna sevk edilebileceği gibi takımın tamamıda ceza kuruluna sevk edilir veya  diskalifiye edilebilir.

Müsabıkın kafasına veya vücuduna darbe atmak puan kaybına veya diskalifiye etme işlemine yol açabilecektir. Bu konuda yan hakemler oy çokluğuyla karar verecektir

12-Büyük ve ciddi kural ihlalleri hemen bir ceza puanıyla, belirli durumlarda da müsabıkın diskalifiye edilmesiyle sonuçlanabilir. Orta hakem ve yan hakemler müsabıka diskalifiye etmeyi gerekli gördükleri her durumda ring sorumlusuna danışarak uygun prosedürün uygulanıp uygulanmadığından emin olmalıdır. Müsabık aynı zamanda hem puan alıp hem de uyarı veya ceza alamaz.

Puan Alma

Madde 27 – Orta Hakem, puan verilmesi gerektiğini düşündüğü bir hareket gördüğünde aynı anda maçı durdurmaz puanı veya kararını işaret eder.Yan hakemler de verilen puanları yazar. Hakem, yan hakemlerce verilen puanları sayar ve müsabıka verilecek puanı hesaplar.Sonuçu belirler.

Puantaj

Her roundun sonunda yan hakemler (3) skor cetvelini doldurur. Kazanan 10 diğeri 9, büyük fark varsa 8, sonra ceza sayılarını düşerler. Maçın sonunda toplarlar. Eleme maçlarında eğer puanlar eşitse kanaat kullanarak bir sporcuyu galip işaretlerler.

Orta hakem  

Maçı yönetir, mata ilk girendir, yan hakemlere sporcuların koruyucuların kontrol ettirir, selam verdirir, “fight” komutuyla başlatır gereğinde “stop” komutuyla durdurur. Uyarı, ceza verebilir diskalifiye edebilir. Atışları, kolunu kaldırarak, immobilizeyi kolunu yatay uzatarak sinyal verir.

Yan hakem

Teknikleri, kontrolü, kombinasyonları, dayanıklılığı, dikkate alarak puanlar. Orta hakemin sinyal verdiği atışların veya immobilizasyonların geçerliliğine karar verir. Orta hakemi danışmak için çağırabilir. Ceza puanı verebilir. Orta hakemin isteği üzerine sporcuların korumalarını kontrol eder. Skor cetvelini eksiksiz doldurur.

Hakem masası (jüri)

Hakem masası; zaman hakemi, anonsör, ve başhakemden oluşur. Başhakem skor cetvellerini okur, ve tüm müsabakadan sorumludur. Eğer yeterli üye yoksa jüriden herhangi biri anonsör olabilir. Başhakem gereklilik durumunda. Olağan kurallar dışında karar alabilir. Bu kararları, sonuçları, zamanı, gözlemlerini ve baş hakemin  onayını sorduktan sonra müsabaka müddetinde almalıdır.

Yer oyunu

Yerde aktif güreş süresi sınırsızdır. Aktif güreş durursa hakem sporcuları uyarır. 20 sn sonra bir uyarı daha verilir. Halen değişiklik olmazsa ayağa kaldırlır.

Yer oyunuda ringden düşmek durumuna gelirlerse, hakem durdurur ve ortaya alır, tam aynı pozisyonu aldırır, orta hakem komutuyla maç yeniden başlar.

Maçı Durdurma ve Mola

Madde 28-Yalnızca orta hakemin maçı durdurma yetkisi vardır. Bir müsabık, sakatlanması  varsa sakatlığı kontrol etmek veya koruyucu malzemelerini düzeltmek/bağlamak için kolunu kaldırarak mola talebinde bulunabilir. Orta hakem, bu talebin müsabıka haksız bir avantaj kazandıracağını veya her durumda diğer müsabık için dezavantaj oluşturacağını düşünüyorsa, mola talebi sağlık ve güvenlik ile ilgili olmadığı sürece, molayı vermeyebilir. Molalar minimum sürede tutulmalıdır. Orta hakem müsabıkın molaları dinlenmek veya öteki müsabıkın puan almasını engellemek amacıyla kullandığını düşünürse, talebi yapan müsabıka maçı geciktirme uyarısı verilebilir. Yalnızca Merkez Hakem Kurulu veya ring sorumlusu maçı ring dışından durdurabilir. Bunun için mola çağrısında bulunacak olan orta hakemin dikkatini çekmeleri gerekmektedir.

Sakatlanmalar

Madde 29-Müsabıklardan herhangi birinin sakatlanması durumunda müsabaka, sakatlanan müsabıkın maça devam edip edemeyeceğine ilişkin müsabaka doktorunca bir karar verilene kadar durdurulmalıdır. Doktor ringe geldiğinde sakatlığın tedavi gerektirip gerektirmediğine karar verir ve bu tedavi  iki dakikayı geçmemelidir.  Bu çerçevede gerekli tüm tedaviler iki dakika içinde tamamlanmalıdır.

Sakatlanma ciddi boyuttaysa ve doktor tedavisi gerektiriyorsa, doktor maçın sona ermesi gerektiğini söyleyebilir. Maçın bir sakatlanma yüzünden durdurulması gerekiyorsa hakemler,

Sakatlanmaya kimin neden olduğu,

Kasıtlı bir sakatlama olup olmadığı,

Sakatlanan müsabıkın kasıtlı hatası olup olmadığı,

Sakatlanmanın kurallara aykırı bir tekniğin kullanılması sonucunda meydana gelip gelmediği,

Sakatlanmamış müsabık herhangi bir kural ihlali yapmadıysa, bu müsabıkın hükmen galip sayılıp sayılamayacağı,

Sakatlanmamış müsabık kural ihlali yaptıysa, sakatlanan müsabıkın hükmen galip sayılması ve sakatlanmamış müsabıkın da diskalifiye edilmesi hususlarında karar verirler.

Ayrıca, müsabaka doktorunun sakatlanan müsabıkın müsabakaya devam edebileceğini bildirmesi durumunda hakemler, müsabakanın devam edip etmeyeceği yönünde bir karar verirler.

Hakemlerin puan vermeleri

Madde 30- Orta Hakem puan çıktığı anda STOP komutuyla müsabakayı durdurur.Puan alan müsabıkı göstermek için, puan alan köşeyi el işareti ile gösterir. Puan verilmesi için orta hakem yan hakemlere eli ile sayıyı ve köşe rengini belirtir.

Orta hakem ve yan hakemlerin kararı yalnızca bir maddi hata yapıldığında değiştirilebilir.

Toplama hatası, hakemin yanlış tarafın  kolunu kaldırması veya köşelerin yanlışlıkla karıştırılmış olması durumları maddi hata olarak kabul edilir.

Orta hakem stop komutu verip de müsabıklardan birine kural dışı bir teknikten dolayı bir uyarıda bulunduğunda saldıran müsabıka puan verilmez.

Uyarılar her iki müsabıkın ve antrenörlerin rahatlıkla duyup anlayabilecekleri şekilde belirgin ve yüksek sesle yapılmalıdır. Orta hakem müsabıkın  tam karşısında durarak uyarıyı vermelidir.

Ceza

Madde 31-  Orta hakem, ceza puanını vermek için önce maç süresini gösteren saatin durdurulmasını ister, yan hakemler ve masa hakeminin göreceği şekilde müsabıka ceza puanını anlaşılır ve yüksek sesle bildirir.

Diskalifiye Etme

Madde 32- Diskalifiye durumunda orta hakem, minder sorumlusuna danışarak uygun prosedürün uygulanıp uygulanmadığından emin olmalıdır.

El Sıkışma -Eldivenleri Tokuşturma

Madde 33-Bir müsabakadan önce ve sonra müsabıklar el sıkışırlar , eldivenlerini tokuştururlar.Bu uygulama sportif ve dostça rekabetin bir göstergesidir ve MMA talimatlarında yer alır. El sıkışma ilk raundun başlamasından önce ve karardan sonra uygulanır.

Doktor

Madde 34-Ring doktoru müsabaka boyunca karşılaşma alanında bulunmalıdır. Sakatlanma durumunda sporcunun  devam edip edemeyeceğine yalnızca doktor karar verir. Doktor kararıyla maçtan ayrılan sporcu  turnuva boyunca hiçbir şekilde müsabakaya tekrar katılamaz.

Not :Bu prosedür tüm stiller için geçerlidir.

Baygınlık, RSC, RSC-H, Sakatlanma Sonrası Uygulanacak Prosedür

Madde  35- Bir müsabık müsabaka sırasında sakatlanırsa, durumu değerlendirmeye yetkili tek kişi doktordur. Müsabık bilincini kaybederse yalnızca doktorun minderde kalmasına izin verilir, bu durumda doktor gerekli gördüğünde yardım isteyebilir.

Not :Bu prosedür tüm stiller için geçerlidir.

Baygınlık, RSC, RSC-H, Sakatlanma Durumunda Uygulanacak Prosedür

Madde 36- Bir müsabık, müsabaka sırasında her hangi bir nedenle bayıldıysa veya doktor sporcunun baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı durdurduysa, bu durumdaki sporcu hemen bir doktor tarafından muayene edilir ve ambulansla uygun bir hastaneye veya uygun bir yere götürülür.

***Bir müsabık, müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya orta hakem müsabıkın baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı durdurduysa, söz konusu müsabıkın baygınlığın ardından en az 4 hafta süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez.

***Bir müsabık, müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya orta hakem müsabıkın baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı durdurduysa, ayrıca bu durum 3 aylık bir süre içinde iki kez tekrarlandıysa, söz konusu müsabıkın ikinci baygınlığının veya geçirdiği RSC-H’ın ardından en az 3 ay süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez.

***Bir müsabık müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya doktor müsabıkın baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı durdurduysa, ayrıca bu durum 12 aylık bir süre içinde üst üste üç kez tekrarlandıysa, söz konusu müsabıkın üçüncü baygınlığının veya geçirdiği RSC-H’ ın ardından en az 1 yıl süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez.

***Yukarıda anılan karantina dönemlerini yetkili doktor gerekli gördüğü takdirde uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da baş taramaları ve testlere dayanarak söz konusu karantina dönemini sonradan uzatabilir.

***Karantina dönemi müsabıkın, hangi dalda olursa olsun hiçbir MMA müsabakasına katılamayacağı dönem anlamına gelir. Karantina dönemleri minimum sürelerdir ve baş travmasından dolayı  alınan  yara/yaralar tamamen iyileşene kadar  kesinlikle iptal edilemez.

***Doktor, müsabıkın başına aldığı darbe nedeniyle müsabakaya devam etmemesi kararı alarak müsabakayı durdurduğunda, hakemler puan kağıtlarına Bayılma, RSC-H veya RSC yazacaklardır. Durum, söz konusu ringin Ring sorumlusuna da gerektiği gibi bildirilecek ve nakavt tutanağına yazılacaktır. Bu aynı zamanda ilgili müsabakanın resmi sonucu olacaktır ve değiştirilemeyecektir.

***Yukarıda belirtildiği şekilde bir ara sonrasında MMA devam etmeden önce söz konusu müsabık, özel bir tıbbi incelemeden geçtikten sonra spor hekimlerinden müsabaka yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını gösteren bir rapor almalıdır.

Not :Bu prosedür tüm stiller için geçerlidir.

Genel Sakatlanma Durumunda Uygulanacak Prosedür

Madde 37-Baygınlık veya RSC-H dışındaki sakatlanmalarda doktor en düşük karantina süresini verebilir ve hastanede tedavi tavsiyesinde bulunabilir. Doktor zorunlu olarak hastanede tedavi isteyebilir.

Not :Bu prosedür tüm stiller için geçerlidir.

Madde 38-

MMA LİGHT  (Minik , Yıldız , Genç ,Büyük,Alt Veteran,Üst Veteran )

MMA Light kategorisindeki müsabakalarda,çok iyi kontrol edilen teknikler kullanılmalıdır. MMA Light sporcuları orta hakem STOP diyene kadar müsabakaya devam ederler.

Fakat müsaade edilen hedeflere uygulanan tekniklerin hafif ve iyi kontrol edilmesi gerekir.

MMA Light Branşındaki Müsabaka Alanın Özellikleri

Madde 39- Minder , mat , tatemi vb… pürüzsüz ve düz bir zemine konmalıdır.MMA Light  maçları, 6 × 6 metre küçük matların birleşiminden oluşan alanın yanısıra değişik renkte ya da en azından farklı çizgilenmiş 2 metrelik çevreleme alanı ile beraber toplamda  10 × 10 metrelik bir kare alanda yapılır. İstisnai olarak müsabaka ring de ya da Octagonda kullanılabilir.

MMA Light  Branşında Kullanılan Kıyafetler  ve Malzemeler

Madde 40

MMA Light sporcuları, şort, kagi, ayak üstü kaval koruyucu , başparmakları kapsayan açık eldiven(kaplumbaga modeli), dişlik, tek sarım bandla tuturulmuş el sargısı giymek zorundadırlar.Dizlik giymek isyeyen sporcular giyebilir zorunlu değildir. Bayanlar göğüs koruyucu giymek zorundadır. MMA  şortunun altına tayt giymek zorunludur(Bay ve bayan sporcularda). Bay sporcular  uzun yada kısa tayt şortlarının altına giydikleri gibi ; bayan sporcular mecburi olarak uzun tayt giymek zorundadırlar.Bayanlar üstlerine t-şört (rash guard uzun yada kısa kol) ve göğüs koruyucu giymek zorundadırlar. Koruyucu ekipman ve müsabakada giyilen şort ve rash guardlar federasyon onaylı modelde olmalıdır ve jüri tarafından denetlenecektir. Dişlik sıkı yerleşimli olmalıdır , kırmızı renk dişilik olmamalıdır. Müsabık sporcunun ağzı açık ve dişliksiz mücadele etmesine izin verilmeyecektir.Erkek sporcularda bu sitilde rash guard giymek zorundadırlar.Yıldızlar ,minikler ve alt minklerde kask mecburidir.Gençler ve Büyüklerde kask mecburi değildir. Bilezik, bileklik, kolye, küpe, pircing ,yüzük ve/veya müsabaka esnasında hasara sebeb olabilecek herhangi bir eşya giymek yasaktır.

MMA Light  eldivenleri:

1.Ellerin üzerinde 1, 0-1,2 cm ped içermelidir

2.Başparmağı kapsamalıdır

3.Başparmaktaki ped 1-2 cm olmalıdır

4.Parmakların orta boğumları (ikinci boğum) eldiven içinde kalmalıdır

Raundlar ve Maç Süreleri

Madde 41-

Minik  MMA Light

1,5 Dakika 2 Raund 1 Dk. Ara ( Organizasyonlara göre sürelerde değişiklik gösterebilir)

Finalleri 1,5 Dakika 3 Raund 1 Dk. Ara

Yıldızlar  MMA Light

2 Dakika 2 Raund 1 Dk. Ara ( Organizasyonlara göre sürelerde değişiklik gösterebilir)

Finalleri 2 Dakika 3 Raund 1 Dk. Ara

Gençler MMA Light

3 Dakika 2 Raund 1 Dk Ara  ( Organizasyonlara göre sürelerde değişiklik gösterebilir)

Finalleri 3 Dakika 3 Raund

Büyükler ve Veteranlar  MMA Light

3 Dakika 2 Raund 1.30 Dk Ara  ( Organizasyonlara göre sürelerde değişiklik gösterebilir)

Finalleri 3 dakika 3 raund 1,5 Dk Ara

Sıkletler ve Yaş Grupları

Madde 42 –Sıkletler ve Yaş Grupları;

Üst Veteran, yaş 45 – 54

Erkek:     kg. – 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105

Bayan:     kg. -50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95

Alt Veteran, yaş 35 – 44

Erkek:     kg. – 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105

Bayan:     kg. -50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95

Büyükler 18-44 yaş

Erkekler            kg = 56,  60,  65,  71,  78,  86,  95,  +95

Bayanlar           kg = 50,  55,  61,  68,  76,  +76

Gençler  16-18 yaş

Erkekler  kg = 56,  60,  65,  71,  78,  86,  +86

Kızlar      kg = 50,  55,  61,  68,  +68

Yıldızlar,yaş 13 – 15

Erkek :  kg.  -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, -57, +57

Kız :  kg. -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, +52

Minikler,yaş 10 – 12 

Erkek :  kg.  -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, -57, +57

Kız :  kg. -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, +52

 

***Genç sporcular büyükler müsabakalarına katılabilirler. Eğer bir müsabık 18 yaşında iken büyükler kategorisinde yarıştıysa tekrar gençler kategorisinde mücadele edemez.

Yukarıda belirtilen yaşlarda  ve sıkletlerde günün koşulları , tasarruf tedbirleri ve katılımcıların durumlarına  göre federasyon gerek gördüğünde faaliyetlerde yaşlar ve  sıkletler arasında değişiklik yapabilir.

Müsaade Edilen Hedef Bölgeler

Madde 43-İzin verilen teknikler kullanılarak vücudun şu bölgelerine vuruş yapılabilir;

YASAL HEDEFLER

MMA Light’da genitaller (kasıklar), boğaz, gözler, ense, omurga haricinde kalan tüm vücud bölgelerine kontrollü yumruk, tekme vurulabilir. Hedefleneni aşan tüm teknikler için “kontrolsüz”  kararı verilecektir. Kapıldığında (kapmak=rakibe kollar veya bacaklarla sarılarak, kısıtlamak) vurmak veya tutmak serbesttir. Müsabıklardan herhangi birinin yerde olması durumunda vuruş yasaktır.

Alt Miniklerde ve Miniklerde tutarak vurmak yasaktır. Bitiriş yasaktır. ( bitiriş =  T.O veya K.O. ) Alt Miniklerde ve Miniklerde yerde sadece immobilize yani sabitlemeye izin verilmektedir.

Yıldızlarda tutarak vurmak yasaktır. Tüm bitiriş teknikleri kullanılabilir fakat bitiriş yasaktır. Yalnızca teknik puan amaçlı gösterilebilir.(Kilitler vs..)

ATIŞLAR

MMA Light  rakibi her şekilde kapmak veya atmak serbesttir (supleks hariç). Fakat bitiriş esnasında kapmak veya atmak yasaktır. (arm-bar kilidi vurduğumuz bir rakibi aynı anda bir atış tekniği ile atmak veya kapmak istesek kalıcı hasara sebeb olabilir). Rakibi kafası veya ensesi üzerine dikey atmak (çivilemek,supleks) yasaktır. Rakibin dizleri üzerine düşecek şekilde atılması yasaktır. Müsabak alanıda başlayan atışlar, güvenlik alanında bitse bile geçerli kabul edilir. Rakibi güvenlik çizgisinden dışarı atmak yasaktır. Rakibin üzerinde bir pozisyonda kalmak üzere, rakibi taşıyarak veya iterek herhangi bir şekilde yere indirmek, rakibin üzerine düşse de ayakta da kalsa “takedown” kabul edilir. (indirme). Rakibin herhangi bir nedenle yere düşmesi kendi hatasıyla bile olsa “takedown” kabul edilir.

İMMOBİLİZE

MMA Light’da rakibi herhangi bir şekilde yerde sabitlemek serbesttir, fakat yalnızca avantajlı pozisyonda duran müsabık puan kazanır. İmmobilize 10 saniye sürmelidir. (5 saniye saymanın başlaması, 5 saniye hakem sayması). Yüzüstü olan rakibin el-diz kalkması (emekleme pozisyonu) immobilizeden kurtulduğu anlamına gelir ve hakem saymayı durdurur. İmmobilize olan rakip müsabaka alanından dışarıya çıkarsa sayma durdurulur. Alttaki müsabıkın puan kazanabileceği tek istisnai pozisyon “montada” dır. (bu pozisyon bizim “rear naked choke” dan alışık olduğumuz çift bacak kancasıyla rakibin sırtında kontrol sağlamak). İmmobilize esnasında sporcu pozisyon değiştirebilir ve pozisyon değiştirirken immobilize halen devam ediyorsa sayma devam eder. Son aldığı pozisyonun puanı verilir.

BİTİRİŞ

MMA Light’da bitiriş boğma, kilitleme, basma, arm-bar uygulayarak yapılabilir.(MMA Gençlerde ve büyüklerde) Eller rakibin yüzünde tutulamaz. Eğer yakalanan müsabıkın tehlikede kaldığını farkederse hakem devam etmekte olan bir bitiriş’i durdurabilir. Bu durum yakalanan müsabıktan bir puan kesilmesi demektir. Yer mücadelesinde kask veya dişlik çıkmasıyla müsabaka durdurulmaz. Hakem yerdeki sporcunun uygun anında kaskı veya dişliği yerleştirir. “koparma” (şiddetle uygulanan) eklem kilitleri yasaktır. Kilitler ancak birbirini takip eden tekniklerin sonucu gerçekleşmelidir. Parmakları kaldırarak yapılan kilitler yasaktır. Bitiriş uygulandığında maç ayakta devam etmez. Bitiriş maçı sonlandırır.

Madde 44 –

PUANLAMA

MÜSABAKA JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

Her raunddun sonunda yan hakemler skoru kağıda yazar; iyi olan döğüşçüye 10 puan ve diğerine 9 puan ve eğer arada kayda değer fark varsa 8 puan yazılır. Sonra ceza puanlarını çıkarırlar ve toplam skoru kağıddaki bir kutucuğa yazarlar. Maçın sonunda, her yan başhakem verilen puanları toplar. Eğer iki müsabık berabereyse başhakem eleme maçlarında kendi kanaatiyle  bir müsabıkı galip ilan eder.

ORTA HAKEM

Müsabakayı yönetir. Mata ilk giren kişidir, yan hakemlerden koruyucu ekipmanları denetlemelerini ister, selamlaşmayı yaptırır,müsabakayı “fight” komutuyla başlatır. Gereğinde “stop” komutuyla maçı durdurur, ihtar verebilir, ceza puanı kesebilir, diskalifiye edebilir. Atışları kolunu kaldırarak sinyal verir. İmmobilizeyi kollarını yatay uzatarak sinyal verirken sporcuların duyabileceği yakınlıkta 4 saniye saymaya başlar, sonra müsabıkları kaldırarak puanları verir. Orta hakem 5 saniye sayma bitmeden evvel eğer tehlikeli bir durum varsa saymayı keserek durdurabilir. Bu keserek durdurmayı jüri masasına işaret eder, alandan istemli çıkışları işaret eder, sporcular birbirlerini kapmışlarsa  bir atış gerçekleşmeden evvel ayırır. Orta hakem immobilize esnasında pozisyonda bozulma olursa ve atışlardan sonra immobilize gerçekleşmezse müsabakayı durdurabilir, ayakta başlatır. Maçın sonunda galibiyeti ilan eder.

YAN HAKEM

Skoru vermek için, atletlerin tekniklerini, kontrollerini, kombolarını, kondusyonlarını değerlendirir. İmmobilizenin ve orta hakemin verdiği işaretlerin geçerliliğini değerlendirir.  Orta hakemin istemi üzerine koruyucu ekipmanı denetler. Skor kağıdını tam doldurur.

JÜRİ

Jüri; yalnızca orta hakemin işaretiyle saati durduran ve raundun sonuna 10 saniye kala işaret veren bir zaman hakemi, bir anonsör, tüm müsabakadan sorumlu bir amir, görevi hasarlı sporcunun maça devam edip edemeyeceğine karar verendir.Aynı zamanda doktordan oluşur. Doktorun kararına itiraz edilemez.

 Madde 45-

KURALDIŞI TEKNİKLER VE DAVRANIŞLAR

MMA Light’da yasaklar;

Kontrolsüz tüm vuruşlar, maç esnasında konuşmak, mücadeleden kaçınarak zaman öldürmek, kafa atmak, omuzla vurmak, dirsek vurmak, hedefe bakmadan vurmak, net bir teknik uygulama amacı olmaksızın rakibe arkasını dönmek, rakibe, orta hakeme, yan hakemlere saygısız davranışlar. Antrenör ve yardımcılar bağırarak konuşamaz, rakibe veya ring amirine seslenemez. Şortu veya rashguardı veya tatami köşelerini tutmak yasaktır.

Madde 46-

DOKTOR

Tüm organizasyon boyunca doktor hazır bulunmalıdır ve müsabaka  alanına yakın durmalıdır. Bir hasar olduğunda sporcunun devam edebilmesi kararı yalnızca doktora aittir. Doktor kararı ile devam edemeyen müsabık o turnuvadaya hiçbir şekilde devam edemez.

Madde 47-

SKORLAMA KRİTERLERİ

Atış } iki bacağın da yerden kesilmesiyle                       3

Atış } herhangi diğer teknik                                              2

Takedown                                                                              1

İmmobilize                                                                            1

İmmobilize } yan kontrol veya yan pozisyon                2

İmmobilize } mount veya montana                                3

Alt Minik ve Miniklerde her take-down 2, her immobilize 2, her vuruş 1 puandır.

Yıldızlarda  (13-15yaş)  her 5 saniyeye yakın bitiriş pozisyonu 2 puandır.

Yasal her vuruş                                                                 1

Madde 48 –

Cezalar – Çıkışlar

Maç boyunca bütün raundlarda uyarı cezası verilebilir

Birinci     ( 1.) ihlal ya da çıkış     – Sözlü Uyarı veya 1.çıkış

İkinci       ( 2.)  ihlal ya da çıkış   – Resmi Uyarı veya 2. çıkış

Üçüncü    ( 3.) ihlal ya da çıkış    – Ceza puanı -1

Dördüncü ( 4.) ihlal ya da çıkış   – Diskalifiye

Madde 49-

Antrenör ve Antrenör Yardımcısının Müsabaka Esnasında Uymak Zorunda Oldukları Kurallar

Antrenör ve Antrenör Yardımcıları aşağıda belirtilen  kurallara uymak zorundadır:

Müsabıkın arkasında iki  antrenör  bulunur. Octagon içerisine yalnız bir antrenör  girebilir; müsabaka başlayınca her iki antrenör oturarak müsabakayı izler

Her bir sporcu için aşağıdaki kurallara tabi olan bir antrenör ve bir de yardımcı antrenör bulunmaktadır.

 1. Antrenör, sporcusu adına müsabakadan çekilebilir; sporcunun durumu çok kötüyse  havlu atabilir.
 2. Maç esnasında antrenör ve yardımcısı Octagon’da bulunamaz. Her raund öncesi Octagon’a tabureleri, havluları, kovaları vs. kaldırmak zorundadırlar.
 3. Kuralları ihlal eden bir antrenör ya da yardımcısı uyarı alabilir ya da kötü davranışlarından dolayı orta hakem tarafından sporcusu ve takımı diskalifiye edilebilir.

Madde 50 –

Kararlar

Şu kararlar sonucunda müsabaka sona erebilir:

Puanla kazanmak;

 1. Tapout ile (yani rakibin pes etmesiyle) (Alt Minik , Minik ve Yıldızlar Hariç.Gençler,Büyükler,Vetranlar’da Tapout’a izin verilmektedir.
 2. Yada Müsabakayı, yan hakemlerinin çoğunluğu tarafından kendisine daha fazla puan verilen müsabık kazanır.
 3. Rakibin diskalifiye olmasıyla kazanmak;
 4. Üç uyarıdan, yani üç eksi puandan sonra müsabakanın durdurulması gerekir. Rakip, diskalifiye sebebiyle maçın galibi olur. Bazı zor durumlarda orta hakem önceden bir uyarı cezası vermeden önce Octagon sorumlusuna  danıştıktan sonra diskalifiye kararı verebilir.Örneğin;Rakibe uygulanan kuraldışı  ve kasıtlı bir vuruşla ile  üzerine saldırarak sakatlamak veya nakavt etmek,”Stop” komutundan sonra rakibe vurarak sakatlamak,
 5. Bir müsabıkın; hakemlere, rakibine veya antrenörüne  hakaret etmek veya aşırı saldırgan davranışlarla  sportmenlik dışı hareketlerde bulunmak,
 6. Çekilme ve maça çıkmamak;
 7. Eğer bir müsabık sakatlanma veya başka bir sebep dolayısıyla müsabakaya devam edemeyeceğini ( havlu atmak v.s) bildirmesi sonucunda rakibi galip ilan edilir.
 8. Maçın durdurulmasıyla kazanmak;
 9. Eğer bir sporcu dövüşemeyecek  veya kendini koruyamayacak durumdaysa, ayrıca diğer sporcu sportif anlamda bariz bir üstünlük kurduysa maç durdurulabilir. Galibi, orta hakem belirler. Eğer maç müsabıklardan biri sakatlandığı için durdurulursa, mevcut kurallara göre bir karar  verilmesi gerekir.

Madde 51 –

Bir Kararın Değiştirilmesi

Resmi olarak ilan edilen bütün kararlar nihaidir ve şu durumlar dışında değiştirilemez:

 1. Puanlar hesaplanırken hata yapıldığının farkına varılırsa,
 2. Yan hakemlerden biri yanlışlık yaptığını ve müsabıkların köşelerini (puanlarını) değiştirdiğini bildirirse; Böyle bir durumda Octagon sorumlusu; İllerde İl hakem kurulu, Federasyon müsabakalarında Merkez Hakem Kurulu ile gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sonucu açıklar.

Madde 52 –

KLİNÇ

Klinç; her iki müsabığın ayakta veya yerde maçı kendi avantajına çevirme ihtimali sağlamayan yaklaşık 5 saniye süren bir çıkmaz pozisyon olarak kabul edilir.  Unutulmamalıdır ki klinç, maçın süresini, rakibe bir bitiriş yapmaya çalışmadan bitirme girişimidir.

Madde 53-

MMA FULL (Shoot Boxing) (Gençler ,Büyükler,Alt Veteranlar ,Üst Veteranlar)

Önemli Bilgilendirme:2019 Türkiye Şampiyonasın’da VETERANLAR Kategorisinde MMA Full Branşı olmayacaktır.

MMA Full amacı sporcunun  rakibini tüm enerjisi ve gücüyle yenmek olduğu bir  MMA disiplinidir. Yumrukların , tekmelerin ve yerde mücadele’nin müsaade edilen hedeflere odaklanarak hızlı ve kararlı bir şekilde güçlü bir temas oluşturarak vurulması gerekir.Bu mücadele stilinde ayakta vuruşlara izin verilir ama yerde rakibe vurmaya izin verilmez.Yerde sadece boğma ve submission (pes ettirme) tekniklerine izin verilir.Müsabaka standartlara uygun bir Octagonda yada Ringde  gerçekleştirilir. Kronometre genelde durdurulmaz. Orta hakem “STOP” komutu verirse müsabaka durur. Bu müsabakanın süresi brüttür.

Madde 54-

MÜSABAKA ALANI

MMA  Full  müsabakaları  8 metre çapındaki bir octagonda veya alternatif,Ringde kullanılan ve tercihen 4 ipli veya 5 ipli ringde yapılır. Her durumda zemin matı sporcu sağlığına uygun materyallerden tercih edilmelidir. İstisnai durumlarda müsabakalar  MMA Full  kare mat ,tatemi alanındada uygulanabilir.

Madde 55-

FORMA VE EKİPMAN

MMA Full (Shoot Boxing ) sporcuları, şort, kagi, ayak üstü kaval koruyucu , başparmakları kapsayan açık eldiven(kaplumbaga modeli), dişlik, tek sarım bandla tuturulmuş el sargısı giymek zorundadırlar.Dizlik giymek isyeyen sporcular giyebilir zorunlu değildir. Bayanlar göğüs koruyucu giymek zorundadır. MMA  şortunun altına tayt giymek zorunludur(Bay ve bayan sporcularda). Bay sporcular  uzun yada kısa tayt şortlarının altına giydikleri gibi ; bayan sporcular mecburi olarak uzun tayt giymek zorundadırlar.Bayanlar üstlerine t-şört (rash guard uzun yada kısa kol) ve göğüs koruyucu giymek zorundadırlar. Koruyucu ekipman ve müsabakada giyilen şort ve rash guardlar federasyon onaylı modelde olmalıdır ve jüri tarafından denetlenecektir. Dişlik sıkı yerleşimli olmalıdır , kırmızı renk dişilik olmamalıdır. Müsabık sporcunun ağzı açık ve dişliksiz mücadele etmesine izin verilmeyecektir.Erkek sporcularda bu sitilde rash guard giyeceklerdir.Gençler kategorisinde kask mecburidir.Büyükler kategorisinde kask mecburi değildir. Bilezik, bileklik, kolye, küpe, yüzük ve/veya müsabaka esnasında hasara sebeb olabilecek herhangi bir eşya giymek yasaktır.

MMA Full ( Shoot Box ) eldivenleri;

1.el üstü 1,0-1,2 cm pedlenmelidir

2.başparmağı kapsamalıdır.

3.başparmak pedi 1-2 cm olmalıdır.

4.parmakların orta boğumları (ikinci boğumlar) eldivenin dışında kalmamalıdır.

Madde 56-

MAÇ SÜRESİ

Elemeler

3 Dakika 2 Raund 1 Dk Ara  ( Organizasyonlara göre sürelerde değişiklik gösterebilir)

Finaller

3 Dakika 3 Raund 1 Dk. Ara ( Organizasyonlara göre sürelerde değişiklik gösterebilir)

Madde 57-

YASAL HEDEFLER

MMA FULL ; müsabık ayaktayken omurga, ense, başın tepesi, boğaz, genitaller dışındaki tüm vücuda, yumruklar , tekmeler (ayak ve kaval) vurabilir. Diz ve Dirsek vuruşları kesinlikle yasaktır. Tüm kilitler ve boğmalar serbesttir. Yerdeki rakibe vurmak veya (sen) yerdeyken vurmak yasaktır. Sadece bir eli veya bir dizi bile mindere değen atlet “yerde” kabul edilir.

Madde 58-

FIRLATMALAR (YÖNLENDİRMELER)

Bitiriş anı dışında rakibi her şekilde atmak, kapmak, tutmak serbesttir(supleks hariç). Yanı sıra kapıldığında vurmak veya kaptığında vurmak da serbesttir. Rakibi ensesinin üzerine ya da kendi dizlerinin üstüne fırlatmak yasaktır(supleks).Rakibi iplerin dışında sürüklemek yasaktır. Rakibi taşıyarak iterek her şekilde düşürmek, rakibinin üstünde kalsa da ayakta kalsa da  “take down” yapmış kabul edilir. Rakip yanlışlıkla kendi düşse de “tane down” kabul edilir.İpleri tutmak yasaktır. Bir atıştan sonra rakip hemen maça dönemeyecek durumdaysa hakem 8’e kadar sayar, halen devam edemeyecek durumdaysa  normal KO gibi “faaliyet dışı” olduğuna hüküm verilir.

Madde 59-

İMMOBİLİZE

Rakibi yerde blokajlamak ne şekilde olursa olsun serbesttir, yalnızca avantajlı durumda olan puanlandırılır. İmmobilizeyi sağlamak için boğmak, kilitlemek ve pes ettirmek serbesttir. Pes durumunda “abandone” hükmüyle sonlanır. Orta hake eğer tehlikeli bir durum görürse maçı durdurur. Saymalar başlar.

Hakem 5 saniye yerde klinç durumunda maçı durdurur.

Avantaj her zaman üstteki atlete verilir, tek istisnası “montada” dır. Hakem pozisyonun sabitlendiğini (5 saniye) fark ettiğinde kollarını sporcular üzerinde gergin tutarak, onların duyabileceği sesle sayar, 5 saniye saydıktan sonra durdurur, sporcuları kaldırır, puanlandırır. Eğer sayma esnasında kilit bozulur, engellenir ise sayma durur ve sporcular kaldırılır. Eğer sayma esnasında bir kilitten diğerine geçilirse sayma devam eder.  5 saniye saymanın ve puanlandırmanın sonuçlanmsından sonra, eğer sporculardan biri hemen devam edemeyecekse, hakem 8’e kadsar sayar, halen devam edemeyecekse KO hükmü verilir.

Madde 59-

BİTİRİŞ

MMA Full (Shoot box) de boğma, kilit, bası, arm-bar’la bitiriş serbesttir. Bitiriş maçı sonlandırır. Maç devam etmez. Eller rakibin yüzüne konulamaz. Hakem devam etmekte olan bir bitiriş’i eğer kapılan sporcular için tehlikeli gördüyse durdurabilir.Bu kapılan sporcudan 1 puan kesilmesiyle sonuçlanır. Yerde dişlik çıkması durumunda karşılaşma durdurulmaz, hakem uygun anda kendisi sporcuya dişliği takar. Kilitleri koparma tarzında yapmak yasaktır, kilit ilerleyen teknikler neticesinde gerçekleşmelidir. Parmakları kaldırarak kilitler yasaktır.

Madde 60-

MÜSABAKA JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

Her raundun sonunda yan hakemler iyi olan sporcuya 10, diğerine 9 eğer anlamlı fark varsa 8 puan verirler. Sonra ceza puanlarını ve hakem saymalarını düşerler ve raund sonu sütununa yazarlar. Maçın sonunda raundların toplam puanı hesaplanır. Eğer eleme maçıysa ve rakipler berabereyse yan hakem kendi kanaatini vermelidir. Galip hakemlerin ve jürinin çoğunluğuyla belirlenir. Uygun ücret (federasyonun belirlediği)karşılığı maçın sonucuna itiraz dilekçesi hemen maçtan sonra yazılarak verilebilir.(Bu süre 15 dk. yı geçmemelidir.)

Madde 61-

ORTA HAKEM

Octagon/Ringe ilk girendir, maçı yönetir, maçı “fight” komutuyla başlatır, gerekli gördüğünde “stop” komutuyla durdurur, uzayan bir klinçi “break” komutuyla ayırır ki bu komuttan sonra maç bir adım geri attıktan sonra otomatik olarak tekrar başlar. Fırlatmaları (atışları) kolunu kaldırarak, immobilizeyi kollarını uzatarak sinyal verir, immobilizede döğüşçülerin duyabilecekleri yakınlıkta sayar, 5 saniye saydıktan sonra maçı durdurur ve puanları verir. İmmobilizede tehlikeli bir durum tanımlarsa hakem saymayı kesebilir. İmmobilizeden ve saymalardan ve puan verildikten sonra sporcu devam edemeyecekse hakem aynı knock-down gibi 10 saniyeye kadar saymaya devam eder. Fırlatmadan sonra aynısı yapılır, bu durumda sayma 1’den başlar. Orta hakem her hangi bir anda zor durumda bulduğu sporcuya sayabilir ya da bariz üstünlüğe binaen sporcuyu mağlup ilan edebilir. Hasar durumunda doktora danışmalıdır. Eğer bir fırlatmadan sonra hemen immobilize takip etmediyse veya yerde sayma başladıktan sonra bir fırlatma olduysa hakem jüri masasından saati durdurmasını isteyebilir. İmmobilizede sporcunun tehlikede kaldığını düşünürse saymayı durdurabilir. Bir hasar olduğunda maçı durdurup ring doktorunu hasarı değerlendirmek üzere çağırır.

Madde 62-

YAN HAKEM

Yan hakemler teknikleri, atak sıklığını, isabetli vuruşları, etkinliği, takedownları, immobilizeyi değerlendirir. Orta hakem, yan hakemden danışma isteyebilir. Skor kağıdını tam doldurmalıdırlar.Skor kağıtlarının altında mutlaka dolduran hakemin adı ve soyadı bulunması zorunludur.

Madde 63-

JÜRİ

Jüri; yalnızca orta hakemin işaretiyle saati durduran ve raundun sonuna 10 saniye kala işaret veren bir zaman hakemi, bir anonsör, tüm müsabakadan sorumlu bir amir, görevi hasarlı sporcunun maça devam edip edemeyeceğine karar verendir.Aynı zamanda doktordan oluşur. Doktorun kararına itiraz edilemez.

Madde 64-

SKOR TABLOSU

Raundu yorumlamak için aşağıdaki tabloyu esas almalısınız.

Atış (fırlatma) iki bacağı da yerden kaldırarak                          3

Atış (herhangi)                                                                                  2

Takedown (go down)                                                                        1

İmmobilize                                                                                         1

İmmobilize (yan kontrol)                                                                2

İmmobilize (mount veya montada)                                               3

Yasal hedefe her vuruş                                                                     1

Teknik iyi uygulamak (teknik döğüşmek)                                    1

Sayma                                                         toplam skordan 1 puan düşümü

Madde 65-

SIKLETLER

Üst Veteran, yaş 45 – 54

Erkek:     kg. – 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105

Bayan:     kg. -50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95

Alt Veteran, yaş 35 – 44

Erkek:     kg. – 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105

Bayan:     kg. -50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95

Büyükler 18-44 yaş

Erkekler            kg = 56,  60,  65,  71,  78,  86,  95,  +95

Bayanlar           kg = 50,  55,  61,  68,  76,  +76

Gençler  16-18 yaş

Erkekler  kg = 56,  60,  65,  71,  78,  86,  +86

Kızlar      kg = 50,  55,  61,  68,  +68

En düşük yaş 16 ‘ dır.

Madde 66-

YARIŞMA ALANINDAN ÇIKMA

İki sporcunun da müsabaka alanının dışına çıkması durumunda hakemin karşılaşmayı durdurmasında üç şık dikkate alınır.

A: Atletlerden biri yan mount veya pozisyonunu sağlamlaştırdıysa, maç  yan pozisyonda veya mountta ortada başlatılır. Her iki durumda da üstteki ellerini rakibin yanlarında yere koyarak başlar. Ve  alttaki müsabık üstyteki rakibin beline kollarını sarark başlar.

B: Sporculardan hiçbiri mount ya da lateral pozisyon kuramadığı durumda maç ayakta başlar.

C: Sporculardan  biri devam edegelen bitiriş sürecinde. Yakalanan sporcunun toplam skorundan bir puan düşülür ve maç ayakta başlar.

Madde 67-

KAZA

Yanlış uygulanan bir teknik sonucu hasarlanan rakibin toparlanması ve doktorun da kararıyla maça devam edebilmesi için 3 dk süresi vardır.Devam edip etmemesine doktor kararıyle beraber hüküm verilir

Eğer birinci raund tamamlanmadan, istemsiz bir hasar oluşursa maç “no contest” (oynanmadı) kabul edilir. Birinci raund tamamlandıktan sonra oluşursa ilk raundun skoruna göre kazananın kim olduğuna karar verilir.

Madde 68-

KLİNÇ

Klinç; her iki müsabığın ayakta veya yerde maçı kendi avantajına çevirme ihtimali sağlamayan yaklaşık 5 saniye süren bir çıkmaz pozisyon olarak kabul edilir.  Unutulmamalıdır ki klinç, maçın süresini, rakibe bir bitiriş yapmaya çalışmadan bitirme girişimidir.

Madde 69-

KURAL DIŞI HAREKETLER

Bunlara yasaktır;

-Rakibin şortunu veya eldivenlerini tutmak

-Kafesi tutmak

-Keriyi kazımak

-Isırmak

-Kafa atmak

-Yüzün önünü (gözler, burun, ağız) başla itmek

-Kaşlara,elmacık kemiklerine, buruna başhakemin izin verdikleri dışında tahriş eden mide bulandıran, göz yaşartan kremler sürmek.

Kontrolsüz tüm vuruşlar, maç esnasında konuşmak, mücadeleden kaçınarak zaman öldürmek, kafa atmak, omuzla vurmak, dirsek vurmak, hedefe bakmadan vurmak, net bir teknik uygulama amacı olmaksızın rakibe arkasını dönmek, rakibe, orta hakeme, yan hakemlere saygısız davranışlar. Antrenör ve yardımcılar bağırarak konuşamaz, rakibe veya ring amirine seslenemez. Şortu veya rashguardı veya tatami köşelerini tutmak yasaktır.

ÖNEMLİ NOT:  Antrenörler arası tüm anlaşmalar, bu kuralların dışına çıktığı sürece yasadışı (resmi değil) kabul edilir ve hakem ançak burada federasyonun tanımladığı kuralları yazıldığı biçimde uygulatmak zorundadır.

Madde 70-

MMA ELİT KURALLAR (Büyükler)

MMA Elit amacı sporcunun  rakibini tüm enerjisi ve gücüyle yenmek olduğu bir  MMA disiplinidir. Yumrukların , tekmelerin ve yerde mücadele’nin müsaade edilen hedeflere odaklanarak hızlı ve kararlı bir şekilde güçlü bir temas oluşturarak vurulması gerekir.Bu mücadele stilinde ayakta ve yerde vuruşlara izin verilir .Müsabaka standartlara uygun bir Octagonda yada Ringde  gerçekleştirilir. Kronometre genelde durdurulmaz. Orta hakem “STOP” komutu verirse müsabaka durur. Bu müsabakanın süresi brüttür.

Madde 71-

MÜSABAKA ALANI

MMA  Elite müsabakaları  8 metre çapındaki bir Octagonda veya alternatif,Ringde kullanılan ve tercihen 4 ipli veya 5 ipli ringde yapılır. Her durumda zemin matı sporcu sağlığına uygun materyallerden tercih edilmelidir. İstisnai durumlarda müsabakalar  MMA Elite  kare mat ,tatemi alanındada uygulanabilir.

Madde 72-

FORMA ve EKİPMAN 

MMA müsabakalarında sporcular bermuda uzunluğunda şortları ve ağ kısmı tekniklerde sporcuyu kısıtlamayacak ligralı  şortlar tercih edilmeli ve kullanılmalıdır. MMA  şortunun altına tayt giymek zorunludur(Bay ve bayan sporcularda). Bay sporcular  uzun yada kısa tayt şortlarının altına giydikleri gibi ; bayan sporcular mecburi olarak uzun tayt giymek zorundadırlar.Koruyucu ekipman, kagi, avuç içi açık eldivenler(kaplumbaga modeli), dişlikten oluşur. Bayanlar üstlerine t-şört (rash guard uzun yada kısa kol) ve göğüs koruyucu giymek zorundadırlar.Koruyucu ekipman ve müsabakada giyilen şort ve rash guardlar federasyon onaylı modeller olmalıdır ve jüri tarafından denetlenecektir. Dişlik sıkı yerleşimli olmalıdır , kırmızı renk dişilik olmamalıdır. Müsabık sporcunun ağzı açık ve dişliksiz mücadele etmesine izin verilmeyecektir.Bu stilde erkek sporcular rash guard giymeyeceklerdir.Kask takmayacaklardır.

Madde 73-

MMA MÜSABAKA ELDİVENİ

MMA Eldivenleri köşe rengine göre kırmızı yada mavi olmalıdır.Müsabaka esnasında eğer kırmızı yada mavi renkte eldiven yoksa siyah renk eldiven tercih edilebilir.Sporcuları ayırt etmek için sporcuların eldivenlerine köşelerini belli eden bantlar takılması gerekmektedir

MMA eldivenleri;

1.Ellerde 7,5 – 1,0 cm pedlenmeli

2.Başparmağı kapsamalı

3.Başparmaktaki L pedi 0,5 – 1 cm olmalı

4.Parmakların orta boğumları eldiven dışına taşmamalıdır.

Madde 74-

MAÇ SÜRELERİ

Büyükler Elit

Elemeler

5 Dakika 3 Raund 1 Dk. Ara  ( Organizasyonlara göre sürelerde değişiklik gösterebilir)

Finaller

5 Dakika 5 Raund 1 Dk. Ara  ( Organizasyonlara göre sürelerde değişiklik gösterebilir)

Madde 75-

YASAL HEDEFLER – İZİN VERİLEN TEKNİKLER

MMA ELİT ; müsabık ayaktayken omurga, ense, başın tepesi, boğaz, genitaller dışındaki tüm vücuda, yumruklar, dizler, tekmeler (ayak ve kaval) vurabilir. Dirsek vuruşları kesinlikle yasaktır. Yerde yalnızca bir veya iki parmağın değmesiyle, aynı vuruşlar yasaldır, fakat kafaya yalnızca yumruk vurulabilir. Yerde ve Ayakta vucuda diz serbesttir.Yerden yukarıya yüze tekme serbesttir.Tüm kilitler ve boğmalar serbesttir.

Madde 76-

TAKEDOWNLAR (İNDİRİŞLER)

Rakibi grab, tutmak ve fırlatmak her tarzda yasaldır. Grappling esnasında vurmak serbesttir. İplere veya kafese tutunmak yasaktır. Rakibi iplerin üstüne indirmek yasaktır. Rakibi başı üstüne denk gelecek şekilde veya kendi dizleri üstüne fırlatmak (yönlendirmek) yasaktır. İplere asılmak ya da kafesi tutacak olarak kullanmak yasaktır.

Madde 77-

KİLİTLER

Daha iyi pozisyonda olduğu ve 5 sn tutabildiği sürec tüm kilitler puanlandırılır. Tüm üstteki pozisyonlar daha iyi (avantaj) kabul edilir, istisnai olarak montada altta da olsa avantaj kabul edilir.

Madde 78-

PES ETTİRME

Maçın bitişi boğma, burkma, kilitleme, bası, kol, bacak veya ayak kilitleriyle (parmaklar değil) serbesttir. Ellerini rakibinin yüzüne (ağız, burun, gözler) koymak yasaktır. Hakem pes etme sürecindeyken yakalanan sporcu için tehlikeli olduğuna inandığında müdahale edip hareketi durdurup, diğer sporcuyu galip ilan edebilir. Sporculardan biri yer mücadelesinde dişliğini düşürdüğünde hakem sporculara pozisyonda donmalarını talimat verir, dişliğin yerine takılmasına izin verir, maçı devam ettirir.Dişlik birkaç kez daha aynı sporcu tarafından ağızdan düşerde hakem maçı bitirebilir.

Madde 79-

MAÇ JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

Her raundun sonunda iyi olan sporcuya 10 puan diğerine 9 puan (eğer kayda değer fark varsa 8 puan) verirler. Sonra saymaları ve ceza puanlarını çıkararak toplam skoru kağıdın ilgili raund sütununa yazarlar. Maçın sonunuda sonuç tüm raunların toplanmasıyla elde edilir. Eleme turnuvalarında eğer puanlar berabereyse yan hakem kanaatini kullanmalıdır. Galip çoğunluk oyuyla ilan edilir. İtiraz dilekçesi yazmak mümkündür. Uygun ücret ödendikten sonra maçın hemen ardından yazılarak beyan edilir.

Madde 80-

ORTA HAKEM

Octagon/Ringe ilk girer, maçı yönetir, “fight” komutuyla maçı başlatır, “stop” komutuyla durdurur, uzamış bir klinçi “break” komutuyla ayırır ki burada bir adım geri atıldıktan sonra maç otomatik yeniden başlar. Hakem müsabıkları ayaktayken uzamış klinçten ayırır, yere uzamış klinçten ayağa kaldırır. Yerdeyken üstteki rakip tarafından alttaki pasif kalana tüm güçle vurulan 3 yumruktan sonra maçı Knock Out için durdurup üsttekini galip ilan eder. Hakem büyük bir güç farkı ve/veya rakiplerden birininde aşırı zorlanma tanımladığında maçın her hangi bir anında maçı durdurup iyi olanı galip ilan edebilir. Bir hasar olduğunda maçı durdurup ring doktorunu hasarı değerlendirmek üzere çağırır.

Madde 81-

YAN HAKEMLER

Yan hakemler teknikleri, atak sıklığını, isabetli vuruşları, etkinliği, takedownları, immobilizeyi değerlendirir. Orta hakem, yan hakemden danışma isteyebilir. Skor kağıdını tam doldurmalıdırlar.Skor kağıtlarının altında mutlaka dolduran hakemin adı ve soyadı bulunması zorunludur.

Madde 82-

JÜRİ

Jüri; yalnızca orta hakemin işaretiyle saati durduran ve raundun sonuna 10 saniye kala işaret veren bir zaman hakemi, bir anonsör, tüm müsabakadan sorumlu bir amir, görevi hasarlı sporcunun maça devam edip edemeyeceğine karar verendir.Aynı zamanda doktordan oluşur. Doktorun kararına itiraz edilemez.

 

Madde 83-

PUANLAR (SKOR TABLOSU)

Sonucu belirleyen skorlama şöyledir;

Takedown } iki bacağından yerden kalkmasıyla                         3

Takedown } her teknik                                                                      2

İmmobilize } her pozisyon                                                                1

İmmobilize } yan kontrol                                                                  2

İmmobilize } mount veya montada                                                3

Vuruş (yasal hedefe her vuruş)                                                        1

Etkinlik (bir tekniğin etkinlikle kullanılması)                              1

Sayma (hakem müsabıka saydığında toplam skordan)             -1

Madde 84-

SIKLETLER

Erkekler          kg = 56,  60,  65,  71,  78,  86,  95,  +95

Bayanlar         kg  = 50,  55,  61,  68,  76,  +76

En düşük yaş 18 dir.

Madde 85-

MÜSABAKA  ALANININ DIŞINA ÇIKILMASI  (ringdeyken)

İki sporcunun da müsabaka alanının dışına çıkması durumunda hakemin karşılaşmayı durdurmasında üç şık dikkate alınır.

A: Atletlerden biri yan mount veya pozisyonunu sağlamlaştırdıysa, maç  yan pozisyonda veya mountta ortada başlatılır. Her iki durumda da üstteki ellerini rakibin yanlarında yere koyarak başlar. Ve  alttaki müsabık üstyteki rakibin beline kollarını sarark başlar.

B: Sporculardan hiçbiri mount ya da lateral pozisyon kuramadığı durumda maç ayakta başlar.

C: Sporculardan  biri devam edegelen bitiriş sürecinde. Yakalanan sporcunun toplam skorundan bir puan düşülür ve maç ayakta başlar.

Madde 86-

HASARLAR

Yanlış uygulanan bir teknik sonucu hasarlanan rakibin toparlanması ve doktorun da kararıyla maça devam edebilmesi için 3 dk süresi vardır.

Eğer birinci raund tamamlanmadan, istemsiz bir hasar oluşursa maç “no contest” (oynanmadı) kabul edilir. Birinci raund tamamlandıktan sonra oluşursa ilk raundun skoruna göre kazananın kim olduğuna karar verilir.

Madde 87-

KLİNÇLER

Klinç; her iki müsabığın ayakta veya yerde maçı kendi avantajına çevirme ihtimali sağlamayan yaklaşık 5 saniye süren bir çıkmaz pozisyon olarak kabul edilir.  Unutulmamalıdır ki klinç, maçın süresini, rakibe bir bitiriş yapmaya çalışmadan bitirme girişimidir.

Madde 88-

KURAL DIŞI HAREKETLER

Bunlara yasaktır;

-Rakibin şortunu veya eldivenlerini tutmak

-Kafesi tutmak

-Deriyi kazımak

-Isırmak

-Kafa atmak

-Yüzün önünü (gözler, burun, ağız) başla itmek

-Kaşlara,elmacık kemiklerine, buruna başhakemin izin verdikleri dışında tahriş eden mide bulandıran, göz yaşartan kremler sürmek.

Kontrolsüz tüm vuruşlar, maç esnasında konuşmak, mücadeleden kaçınarak zaman öldürmek, kafa atmak, omuzla vurmak, dirsek vurmak, hedefe bakmadan vurmak, net bir teknik uygulama amacı olmaksızın rakibe arkasını dönmek, rakibe, orta hakeme, yan hakemlere saygısız davranışlar. Antrenör ve yardımcılar bağırarak konuşamaz, rakibe veya ring amirine seslenemez. Şortu tutmak yasaktır.Octagon telini tutmak yasaktır.

ÖNEMLİ NOT:  Antrenörler arası tüm anlaşmalar, bu kuralların dışına çıktığı sürece yasadışı (resmi değil) kabul edilir ve hakem aznak burada federasyonun tanımladığı kuralları yazıldığı biçimde uygulatmak zorundadır