Amatör Seviyelendirme

MMA FEDERASYONU

AMATÖR MMA LEVEL SINAV TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 — Bu Talimatın amacı; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, kulüp ve özel spor salonlarının MMA branşlarında  bu sporu yapanların çalışma  seviyelerini belirlemek, LEVEL terfileri için gerekli sınavları yapmak, bu sınavları standarda bağlamak ve MMA tekniklerinin gelişmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 — Bu Talimat, ülkemizde MMA sporu yapan kişilerin LEVEL 1 seviyesinden 10 LEVEL’a kadar gelebilme ve yükselme şartları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — Bu Talimat, MMA Federasyonumuzun yönetim kurulunun 07.01.2017 kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 — Bu Talimatta geçen;

Federasyon                 : MMA Federasyonunu,

Başkan                         : MMA Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu         : MMA Federasyonu Yönetim Kurulunu,

İl Temsilcisi                 : MMA İl Temsilcisini,

WMMAF                      : Dünya Mixed Martial Arts Federasyon Birliğini,

Sınav                             : Level Derecelerini,

Sınav Kurulu Üyeleri : Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilmiş olan teknik seviyesi ve Level derecesi yüksek, aktif antrenörler ile Federasyon kurullarında görevli kişileri,

Gözlemci                      : Federasyonca görevlendirilmiş kişileri,

Sporcu                          : Lisanslı MMA sporcularını,

Kulüp                           : MMA Federasyonuna kaydı yapılmış spor kulüplerini,

Antrenör                     : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslar arası kural ve tekniklere uygun yetiştirmek, müsabakalara hazırlanmaları ve müsabakalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine haiz  olan kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Level  Derece Sınavı

MADDE 5 — LEVEL sınav komisyonu üyeleri en az 7.Level  ve üstü olmak üzere bir komisyon başkanı ve iki komisyon üyesinden oluşur.

Level  derecelerinin tespitinde uygulanacak temel esaslar şunlardır:

a) Türkiye’de yapılan tüm Level sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır. Federasyonun

bilgisi dışında sınav yapılamaz. Sınavlarda yalnızca Federasyonca bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar kullanılır.

b) Level dereceleri sınavları en az 10.LEVEL derecesine sahip 1 inci kademe antrenörler tarafından yapılır.

c) Sınavlar yılda dört defa olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır. Belirtilen bu aylar haricinde yapılan sınavlar geçersiz kabul edilir. Ayrıca sınava girecekler Ek 1 olarak yer alan başvuru formunu  kazananlar için ise Ek 2 olarak yer alan sınav imtihan sonuç listelerini doldurulacaktır.

d) Sınavlar MMA sporu yapılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde, kulüp veya özel salonlarda ayrı ayrı yapılabileceği gibi bütünlüğü sağlama

açısından belirli merkezlerde topluca da yapılabilir. Bu durum, o sınav dönemi için il temsilcisi tarafından tüm özel salonlara ve kulüplere duyurulur.

e) LEVEL sınavı yapacak federasyona bağlı kulüp ve/veya tescilli özel spor salonu sahipleri bir dilekçe ile yukarıda belirtilen aylar için il temsilcisine en az 15 gün önce yazılı olarak başvuruda bulunurlar.

f)İl temsilcisi gerek görürse sınav tarihini en fazla on beş gün erteleyebilir.

g)İl temsilcisi yapılacak LEVEL sınavlarına gözlemci gönderebilir. LEVEL sınavları görevli gözlemcinin nezaretinde yapılır. Sınav komisyonu Federasyon tarafından hazırlanan çizelgelere sınavda başarılı olanların adını, soyadını, doğum tarihini, doğum yerini, LEVEL derecesini, Federasyon sicil numarasını, lisans sicil numarasını, kulübü ve sınav tarihini kaydeder. Bilgilerin MMA FEDERASYONU kimlik belgesindeki bilgilere uygun olması gereklidir. LEVEL kimlik belgesi ve  LEVEL kimlik kartı fotokopisi, LEVEL  sınavı başvuru formu  ile sınav sonuç listeleri  komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve tasdik edilmek üzere Federasyona gönderilir. Bu belgelerden birinin eksik olması veya sınav komisyon üyelerinden birinin imzasının  eksik olması durumunda listeler tasdik edilmeden iade edilir.

h)Sınavlarda başarılı olanların kimlikleri, sınav listelerinin Federasyonca tasdikinden sonra LEVEL 1 derecesine kadar il temsilciliği tarafından, daha üst LEVEL Seviyelerinin kimlikleri ise, Federasyon tarafından onaylanır. LEVEL sınavları ile ilgili her hangi bir şikayet söz konusu ise şikayet yazılı olarak üç gün içerisinde il temsilcisine yapılır. Şikayet il temsilcisince değerlendirilerek beş gün içinde karara bağlanır.

j)Federasyonca vizesi yapılmayan tescilli salon, kulüp ve diğer kurum antrenörleri LEVEL sınavı yapmaya yetkili değillerdir. Eğer sınav yapacak antrenör, vizeli değil ise İl Temsilciliğine müracaat ederek imtihan yapma şartlarını taşıyan vizeli bir antrenörün sınav komisyon başkanı olarak görevlendirilmesi istenebilecektir. Şayet o ilde bu şartları taşıyan antrenör yok ise en yakın  ilden sınav yapmak üzere antrenör görevlendirilebilecektir.

Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri

MADDE 6 —Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sınav yapan komisyona karışmayacak ve müdahale etmeyeceklerdir.

b) Kendisi için ayrılan yerde oturacak, sınavın tekniklerinin bu Talimata göre uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir.

c) Sınavın MMA prensipleri dahilinde yapılıp yapılmadığını belirleyecektir.

d) Sınavla ilgili gözlemlerini bir rapor halinde İl Temsilciliğine verecektir. Raporda belirtilen bazı aksaklıkların düzeyine göre İl Temsilcisi aşağıda belirtilen şekilde hareket edebilecektir.

1-Sözlü uyarı,

2-Yazılı ikaz,

3-Sınavın iptali,

4-Ceza kurulana sevk.

LEVEL  Dereceleri

MADDE 7 –

LEVEL dereceleri şunlardır:Başlangıçtan itibaren;

a)  1.Level Beyaz

b)  2.Level Sarı

c)  3.Level Turuncu

ç)  4.Level Mavi

d)  5.Level Yeşil

e)  6.Level Kırmızı

f)  7.Level Gri

g)  8.Level Lacivert

ğ)  9.Level Kahverengi

h)10.Level Siyah

İki sınav arasından en az üç ay geçmesi gereklidir.

Sınavlarda sorulacak detaylar hakkında aşağıda sunulan SPORCU SEVİLENDİRME PROĞRAMI ÖN HAZIRLIK BİLGİ TABLOSUNDAN bilgi sahibi olabilirsiniz.Tobladaki teknikler ve hareketler her kesin anlaması açısından ve kolay olması açısında TÜRKÇE telaffuz edilmiştir.Bazı zorunlu kullanılan İngilizce terimlerinde tablonun alt kısmında TÜRKÇE açıklaması yapılmıştır. Anlaşılmayan yerlerde Federasyonumuz ile iletişime gecebilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Talimatta Yer Almayan Hususlar

MADDE 7— Bu Talimatta yer almayan hususlarda; WMMAF’nun talimatları doğrultusunda Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayından sonra belirlenecek işlem uygulanır.

Yurtdışı Diplomalarının Denklik İşlemi

MADDE 8 —WMMAF  tarafından verilen LEVEL dereceleri ile WMMAF ye bağlı üye ülke Federasyonlarından alınan LEVEL derecelerine sahip olan Kişilerin Federasyona başvurmaları halinde sahip oldukları dereceleri Federasyon  kurulunun yapacağı inceleme sonucunda denklikleri yapılır.

Onursal  Level ve  Denklik İşlemleri

MADDE 9 — MMA sporuna çeşitli kademelerde hizmet ve katkıda bulunan kişilere Yönetim Kurulunun kararı ile Onursal LEVEL  derecesi diploması verilebilecektir.

Ücretler

MADDE 10 — Sınav ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

  1. Sınavlara katılan sporcular masraflarını kendileri karşılar.
  2. Sınavla ilgili ücretler her sınav dönemi Yönetim Kurulunca belirlenir.
  3. Federasyonca görevlendirilen sınav kurulu üyelerinin harcırahları Harcırah Kanununa göre Federasyonca ödenir.

Yürürlük

MADDE 10 — Bu talimat Federasyonun internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Talimat hükümlerini MMA Federasyonu Başkanı yürütür.

Amatör Sporcu Seviyelendirme Sistemi