ACB 81 DUBAİ Kadir Dalkıran vs. Shoaib Yousaf(23.02.2018 DUBAI) 25 Şubat 2018